ZWROTY

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni, bez konieczności podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Celem skorzystania z prawa odstąpienia proszę wysłać wzór Oświadczenia odstąpienia od umowy stanowiące załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wypełnione Oświadczenie może zostać wysłane pisemnie na adres: Flower Bar Anastasiya Klimenka, ul. Mińska 25A/65, 03-808 Warszawa lub drogą elektroniczną – z adresu email podanego w Formularzu Zamówienia na mail info@flowerbar.pl
 2. Wzór dodatkowo dostępny w pkt. 12 Regulaminu oraz na końcu tej strony
 3. Zgodnie z przepisem art. 38 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje, w przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia jest Produkt dostosowany indywidualnie do potrzeb Konsumenta (w szczególności zrobiony według wytycznych podanych przez Konsumenta).
 4. Koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy jak również koszty dodatkowe naliczone przez firmę kurierską ponosi Konsument.
 5. Zwrot wszystkich płatności dokonanych przez Konsumenta na rzecz Sprzedawcy nastąpi na jego rachunek bankowy przy pomocy którego dokonał płatności w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy – chyba, że Konsument przy lub po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu do Umowy wskaże inny rachunek bankowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
 6. W przypadku wyboru przez Konsumenta przy składaniu Zamówienia sposobu dostawy droższego niż najtańszy spośród oferowanych przez Sprzedawcę, Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu kosztów dostawy do kosztów najtańszej dostawy (art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będący wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu (art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta). Za takie korzystanie z Produktu można uznać w szczególności: pozbawienie produktu oryginalnych metek, noszenie przez Produkt śladów użytkowania w stopniu większym, niż opisanym w zdaniu poprzedzającym, uszkodzenie Produktu.

 

RĘKOJMIA I SPOSÓB ZGŁOSZENIA REKLAMACJI

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady Produktu w zakresie określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca, Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu.
 3. Reklamację Produktu Konsument dokonuje poprzez zawiadomienie Sprzedawcy drogą mailową lub pisemną o stwierdzeniu wady Produktu.
 4. Reklamacja może być złożona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego w Sklepie Internetowym w zakładce  “Zwrot i reklamacja”, przy pomocy poczty elektronicznej na adres: info@flowerbar.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 5. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć dowód zakupu.
 6. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 7. Odpowiedź na reklamację jest udzielana według sposobu przyjętego przez Kupującego.
 8. Jeśli Produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 9. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsuumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
 10. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
 11. W przypadku, gdy Konsument realizując swoje uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne Produktu domaga się wymiany Produktu lub odstępuje od umowy, dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy odbywa się przez Konsumenta, ale na koszt Sprzedawcy. Reklamowany Produkt należy wówczas odesłać na adres Sprzedawcy.  

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Adresat (sprzedawca):

Flower Bar Anastasiya Klimenka
ul. Mińska 25A/65
03-808 Warszawa
info@flowerbar.pl

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem są: 

 

Numer zamówienia:

Data zawarcia umowy: 

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr 

 

Data

Podpis ( w wersji papierowej)