Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FLOWERBAR.PL

 

SPIS TREŚCI:

 1. DEFINICJE
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 3. WYMAGANIA TECHNICZNE
 4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 5. PŁATNOŚCI
 6. DOSTAWA I ODBIÓR
 7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 8. RĘKOJMIA I SPOSÓB ZGŁOSZENIA REKLAMACJI
 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 12. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

§ 1 DEFINICJE

 1. Formularz Zamówienia – formularz znajdujący się na domenie www.flowerbar.pl, z którego Kupujący przesyła niezbędne informacje do realizacji Zamówienia, takie jak: dane kontaktowe, dane adresowe do wysyłki,  określa rozmiar i ilość kupowanego produktu, podaje adres email, na który ma być przesłane potwierdzenie złożenia zamówienia oraz zleca realizację zamówienia.
 2. Konsument – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która składa lub zamierza złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym.
 3. Kupujący – Konsument lub Przedsiębiorca dokonujący lub zamierzający dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, składająca lub zamierzająca złożyć Zamówienie w ramach czynności związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Produkt – rzecz znajdująca się na stronie Sklepu Internetowego, która może stanowić przedmiot Zamówienia.
 6. Regulamin – niniejszy dokument łącznie ze wszystkimi opisanymi w nim załącznikami i dokumentami.
 7. Sklep Internetowy (również: FLOWERBAR.PL) – platforma internetowa, prowadzona przez Sprzedawcę dostępna na domenie www.flowerbar.pl i która umożliwia składanie Zamówień przez Kupującego.
 8. Sprzedawca – Anastasiya Klimenka, prowadząca działalność gospodarczą FLOWER BAR ANASTASIYA KLIMENKA z siedzibą w Warszawie, 03-808, ul. Mińska 25A/65, NIP:1132914269, REGON:387334770.
 9. Strona produktu – pojedyncza podstrona na witrynie internetowej www.flowerbar.pl zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 10. Użytkownik – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje osobowość prawną, która korzysta w jakikolwiek sposób ze Sklepu Internetowego (a nie jest Kupującym).
 11. Zamówienie - oświadczenie złożone przez Kupującego, za pośrednictwem Formularza Zamówienia w przedmiocie wyrażenia woli zakupu Produktu lub zawarcia innej umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Za pośrednictwem flowerbar.pl Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną Produktów dekoracyjnych oraz kwiatów.
 2. Sprzedawca ma prawo zmienić listę dostępnych produktów w Sklepie internetowym w każdym czasie i bez uprzedzenia. Nie dotyczy to Produktów, które zostały objęte Zamówieniami potwierdzonymi przez Sprzedawcę.
 3. Ujawnienie przez Sprzedawcę Produktu na Stronie produktu oraz  w Sklepie internetowym nie stanowi oferty Sprzedawcy w rozumieniu kodeksu cywilnego. Złożenie oferty i zawarcie umowy następuje poprzez kliknięcie przez Kupującego przycisku „ZAMAWIAM”, co generuje ofertę Kupującego wobec Sprzedawcy co do nabycia Produktów objętych Zamówieniem.
 4. Zamówienia za pośrednictwem flowerbar.pl można składać 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 5. Użytkownik może się kontaktować ze Sprzedawcą drogą telefoniczną: +48731807798 lub elektroniczną: info@flowerbar.pl
 6. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego, Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacja jest warunkiem możliwości złożenia Zamówienia.
 7. Postanowienia zawarte w Regulaminie gwarantują prawa Użytkownikowi przysługujące mu na mocy obowiązujących przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Prawem właściwym dla umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest prawo polskie.

 

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu skorzystania z usług Sklepu Internetowego, Kupujący powinien korzystać z systemu teleinformatycznego spełniającego następujące kryteria:
 • Komputer lub urządzenie elektroniczne zapewniające łączność z siecią Internet,
 • Posiadać adres poczty elektronicznej email.
 1. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek: Safari, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla w ich najnowszych wersjach jak również mieć włączoną obsługę Java Script oraz obsługę plików Cookies.

 

§ 4 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. W celu złożenia Zamówienia Kupujący musi wypełnić Formularz Zamówienia (podać wszelkie wymagane w nim dane) oraz zaakceptować Regulamin.
 2. Kupujący odpowiada za podanie w Formularzu Zamówienia prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji Zamówienia. W przypadku podania przez Kupującego niepełnych lub nieprawdziwych danych, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Zamówienia.
 3. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie Zamówienia oraz jego potwierdzenie przez Sprzedawcę. Brak potwierdzenia złożenia Zamówienia oznacza, że umowa nie została zawarta. Procedura złożenia Zamówienia oraz jego realizacji jest następująca:
 • Kupujący wybiera Produkt – poprzez oznaczenie go na Stronie produktu przyciskiem „DO KOSZYKA”;
 • Po wyborze Produktu, Kupujący wypełnia Formularz Zamówienia oraz dokonuje akceptacji Regulaminu;
 • Kupujący dokonuje wyboru formy płatności za Zamówienie oraz wyboru formy dostawy. Zakup dokonywany jest poprzez użycie przycisku „ZAMAWIAM”;
 • Kupujący dokonuje płatności zgodnie z wybraną przez siebie formą;
 • Sprzedawca dokonuje weryfikacji dokonania płatności, a po pozytywnej weryfikacji przyjmuje Zamówienie do realizacji;
 • Sprzedawca potwierdza Kupującemu złożenie Zamówienia oraz jego opłacenie;
 • Sprzedawca wysyła zamówiony Produkt (zgodnie ze sposobem wskazanym przez Kupującego) oraz informuje go o tej okoliczności.
 1. Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę. W przypadku otrzymania płatności w sobotę lub niedzielę lub inny dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia w najbliższym dniu roboczym.
 2. W przypadku wyboru przez Kupującego opcji „płatność za pobraniem”, realizacja Zamówienia następuje po złożeniu Zamówienia i wyborze takiej formy płatności. Kroki opisane w ust. 3 lit. (d) -  (e) się pomija, a ust. 3 lit. (f) – (g) oraz ust. 4 stosuje się odpowiednio.
 3. W przypadku złożenia Zamówienia na kilka Produktów, gdy występują istotne różnice w czasie realizacji Zamówienia dla poszczególnych Produktów, Sprzedawca może dokonać podziału Zamówienia na mniejsze przesyłki i realizować Zamówienie częściami. W takim przypadku ogólny koszt dostawy podany przy składaniu Zamówienia może ulec zmianie. Podział Zamówienia na części oraz zmiana kosztów dostawy, mogą nastąpić wyłącznie po uprzednim kontakcie z Kupującym i uzyskaniu jego zgody na takie zmiany.
 4. Sprzedawca jest zobowiązany zawiadomić Kupującego w przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie oraz wydłużonym okresie realizacji Zamówienia (innym niż wskazanym na Stronie produktu), nie później niż w ciągu 3 dni od złożenia Zamówienia. Kupujący w takim przypadku może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia (na okres wskazany przez Sprzedającego) bądź zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu stałej niedostępności Produktu, Sprzedawca powinien najpóźniej w terminie 30 dni od złożenia Zamówienia, zawiadomić o tym Kupującego i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Ceny prezentowane w Sklepie internetowym (na Stronie produktu) są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca na życzenie Kupującego złożone w trakcie składania Zamówienia (poprzez oznaczenie odpowiedniej opcji w Formularzu Zamówienia) może wystawić fakturę. Kupujący jednocześnie upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy oraz wyraża zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną.
 3. Ceny zamieszczone w Sklepie Internetowym (na Stronie produktu) nie zawierają kosztów przesyłki, które jest zobowiązany ponieść Kupujący. Dokładne koszty i warunki wysyłki opisane są w zakładce “Dostawa” – przy składaniu Zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego zamieszczania informacji o nowych towarach, dodawania i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie to nie dotyczy Produktów, na które Kupujący już złożył i opłacił Zamówienie.
 5. Kupujący przy składaniu Zamówienia ma możliwość wyboru następujących form płatności:
 • płatność za pobraniem, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po złożeniu zamówienia przez Kupującego;
 • płatność z użyciem PayU;
 • płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w Sklepie Internetowym, termin na dokonanie wpłaty wynosi 1 dzień od dnia złożenia Zamówienia.
 • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
 1. W przypadku niektórych płatności, do ceny Produktu może zostać dodatkowo doliczona opłata manipulacyjna – pobierana przez operatora danego systemu płatności i według przyjętych przez niego stawek, za którą Sprzedawca nie odpowiada, o czym Kupujący jest informowany przy składaniu Zamówienia.
 2. Zamówienia, które nie zostały opłacone w czasie wskazanym dla danej formy płatności, zostają automatycznie anulowane.
 3. W przypadku określonych Produktów, Sprzedawca ma prawo zastrzec ograniczenie sposobu płatności poprzez nieudostępnienie niektórych z nich. W takim przypadku, stosowna informacja zostanie zamieszczona na Stronie produktu.

 

§ 6 DOSTAWA I ODBIÓR OSOBISTY

 1. Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu/zamówieniu pod adresem: ul. Mińska 22, 03-808 Warszawa.
 2. Przesyłka kurierska. Przewoźnik dostarcza przesyłki w terminie wskazanym przy składaniu Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązywanie się przewoźnika z obowiązujących terminów.
 3. Koszty dostawy Produktu ponosi Kupujący, a są one naliczane zgodnie z aktualnym cennikiem. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
 4. Na Stronie produktu Sprzedawca podaje czas realizacji Zamówienia dla każdego Produktu. Informacja ta to orientacyjny czas dostawy.
 5. Przy wyborze sposobu dostawy, Sprzedawca podaje czas dostawy. Czas dostawy podawany jest informacyjne, zgodnie z ofertą przewoźników, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się przewoźnika z czasu dostawy.
 6. Zamówienie Produktu o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości Zamówienia, czyli po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych Produktów. W przypadku podzielania Zamówienia, poszczególne przesyłki będą wysyłane w różnym czasie – po uprzednim uzgodnieniu tego z Kupującym.
 7. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
 8. W chwili odbioru Produktu zaleca się sprawdzenie zawartości paczki w obecności kuriera w celu weryfikacji czy zawartość odpowiada Zamówieniu oraz czy nie nastąpiły uszkodzenia w trakcie transportu.
 9. Jeśli zaistnieje uszkodzenie przesyłki, należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera następnie poinformować Sprzedawcę o tym fakcie. Niesporządzenie protokołu szkody przez Kupującego nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Kupującemu udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki i może stanowić przesłankę do nieuznania reklamacji przez Sprzedającego.

 

§ 7 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni, bez konieczności podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Celem skorzystania z prawa odstąpienia proszę wysłać wzór Oświadczenia odstąpienia od umowy stanowiące załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wypełnione Oświadczenie może zostać wysłane pisemnie na adres: Flower Bar Anastasiya Klimenka, ul. Mińska 25A/65, 03-808 Warszawa lub drogą elektroniczną – z adresu email podanego w Formularzu Zamówienia na mail info@flowerbar.pl
 2. Wzór dodatkowo dostępny w pkt. 12 Regulaminu
 3. Zgodnie z przepisem art. 38 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje, w przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia jest Produkt dostosowany indywidualnie do potrzeb Konsumenta (w szczególności zrobiony według wytycznych podanych przez Konsumenta).
 4. Koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy jak również koszty dodatkowe naliczone przez firmę kurierską ponosi Konsument.
 5. Zwrot wszystkich płatności dokonanych przez Konsumenta na rzecz Sprzedawcy nastąpi na jego rachunek bankowy przy pomocy którego dokonał płatności w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy – chyba, że Konsument przy lub po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu do Umowy wskaże inny rachunek bankowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
 6. W przypadku wyboru przez Konsumenta przy składaniu Zamówienia sposobu dostawy droższego niż najtańszy spośród oferowanych przez Sprzedawcę, Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu kosztów dostawy do kosztów najtańszej dostawy (art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będący wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu (art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta). Za takie korzystanie z Produktu można uznać w szczególności: pozbawienie produktu oryginalnych metek, noszenie przez Produkt śladów użytkowania w stopniu większym, niż opisanym w zdaniu poprzedzającym, uszkodzenie Produktu.

 

 

§ 8 RĘKOJMIA I SPOSÓB ZGŁOSZENIA REKLAMACJI

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady Produktu w zakresie określonych w Kodeksie cywilnym. 
 2. W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca, Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu.
 3. Reklamację Produktu Konsument dokonuje poprzez zawiadomienie Sprzedawcy drogą mailową lub pisemną o stwierdzeniu wady Produktu.
 4. Reklamacja może być złożona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego w Sklepie Internetowym w zakładce  “Zwrot i reklamacja”, przy pomocy poczty elektronicznej na adres: info@flowerbar.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 5. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć dowód zakupu.
 6. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 7. Odpowiedź na reklamację jest udzielana według sposobu przyjętego przez Kupującego.
 8. Jeśli Produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 9. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsuumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
 10. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
 11. W przypadku, gdy Konsument realizując swoje uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne Produktu domaga się wymiany Produktu lub odstępuje od umowy, dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy odbywa się przez Konsumenta, ale na koszt Sprzedawcy. Reklamowany Produkt należy wówczas odesłać na adres Sprzedawcy.  

 

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego oraz Użytkownika na zasadach opisanych w polityce prywatności, dostępnej na stronie flowerbar.pl

 

§ 10 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej flowerbar.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością flowerbar.pl. Konsument ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Sprzedawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony flowerbar.pl, bez zgody Sprzedawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony flowerbar.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Sprzedawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności danego postanowienia Regulaminu z obowiązującym prawem, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają obowiązujące dla Stron.
 2. Sprzedawca nie wyraża zgody na wykorzystywanie swoich danych opisanych w Regulaminie (adresu email oraz numeru telefonu) dla celów innych niż złożenie i realizacja Zamówienia; w szczególności Sprzedawca nie wyraża zgody na wykorzystywanie tych danych dla celów marketingu bezpośredniego lub otrzymywania niezamówionej informacji handlowej.
 3. W sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.
 4. Sprzedawca ma prawo zmienić Regulamin – poprzez podanie jego zaktualizowanej treści na Stronie internetowej. Zmiana Regulaminu nie wpływa na realizację Zamówień, które zostały opłacone i potwierdzone – chyba, że zmiana wynika z przepisów powszechnie obowiązujących, które znajdują zastosowanie do już opłaconych i potwierdzonych Zamówień.
 5. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres info@flowerbar.pl

 

§ 12 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat (sprzedawca):

Flower Bar Anastasiya Klimenka
ul. Mińska 25A/65
03-808 Warszawa
info@flowerbar.pl

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem są: 

 

Numer zamówienia:

Data zawarcia umowy: 

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr 

 

Data

Podpis ( w wersji papierowej)